7,9 сая төл бойжиж байна

Мэдээ, мэдээлэл
April 05, 2019
403
2019 он 04-р сарын 04 ний өдрийн байдлаар оны эхний 29.7 сая эх малын 27.1 хувь буюу  8 сая 50.3 мянган хээлтэгч төллөж 7 сая 914.2 мянган төл бойжиж байна. Мал төллөлт өмнөх 7 хоногоос саяар нэмэгдлээ. Том малын зүй бусын хорогдол 268.9 мянга болж оны эхний нийт малын 0.4 хувийг эзэлж байна.
 

Аймгийн нэр

Мал төллөлт, төл бойжилт /тол/

Зүй бус хорогдол /тол/

Нийт хээлтэгч

Төллөсөн хээлтэгч 

Бойжиж буй төл

Төл бойжилтын  хувь

Мал төллөлтийн хувь

Оны эхний нийт мал

Нийт хорогдол

Эзлэх хувь

1

Архангай

2364979

528803

519770

97.7

22.4

5482034

11922

0.22

2

Баянөлгий

914738

334978

327303

95.1

36.6

2166917

35330

1.63

3

Баянхонгор

1955101

437114

432651

98.5

22.4

4244401

9056

0.21

4

Булган

1565359

480186

478533

99.1

30.6

3305495

4823

0.15

5

Говьалтай

1570848

424391

415759

97.8

27.0

3513365

27315

0.78

6

Говьсүмбэр

203579

32710

32693

99.9

16.1

438409

145

0.03

7

Дархан-Уул

149442

66905

66913

99.9

44.8

306014

145

0.05

8

Дорноговь

929078

329452

330471

100.1

35.6

2147164

282

0.01

9

Дорнод

1048091

52612

52790

99.4

5.1

2377783

774

0.03

10

Дундговь

1653557

672720

673556

99.7

40.7

3825941

511

0.01

11

Завхан

1501376

368110

366676

99.4

24.5

3555411

10864

0.31

12

Орхон

55173

15999

15996

99.9

29.0

114350

52

0.05

13

Өвөрхангай

2383747

748155

735855

99.0

31.4

5461346

11543

0.21

14

Өмнөговь

1150461

309066

309369

100.0

26.9

2598440

258

0.01

15

Сүхбаатар

1633302

384115

383629

99.3

23.6

3716811

3599

0.10

16

Сэлэнгэ

724889

177210

177085

57.1

24.4

1540036

962

0.06

17

Төв

2188623

963102

963077

99.9

44.0

4582400

4285

0.00

18

Увс

1416966

520114

486204

96.2

36.7

3175275

63342

1.99

19

Ховд

1426862

521179

467039

92.0

36.6

3146408

85330

2.71

20

Хөвсгөл

2545636

401615

398979

98.9

15.8

5710365

16925

0.30

21

Хэнтий

2179582

264732

262874

99.2

12.2

4644907

11517

0.25

22

Улаанбаатар

200096

 17052

16979

99.6

8.5

411800

122

0.03

Дүн

29761485

 8050320

 7914201

96.9

27.1

 66465072

 299102


 
Сэтгэгдэлүүд